Techem Isı Payölçer

Isı Payölçer Sisteminin Yasal Altyapısı

  • AB mevzuatına uygun olarak, ısı payölçer sistemi kullanımı ile ilgili düzenlemeleri de kapsayan Enerji Verimliliği Yasası 18.04.2007 tarihinde TBMM genel kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir.

  • Yasada, merkezi ısıtma sistemli yeni binalarda ısı paylaşım sistemleri kullanılması zorunlu hale getirilmiş, 5 yıllık bir geçiş süreci sonunda eski yeni tüm merkezi sistemli binaların bu sisteme geçmesi ve buna aykırı olarak hazırlanan projelerin ilgili mercilerle onaylanmaması hükme bağlanmıştır.

  • Ayrıca, Enerji Verimliliği Yasası kapsamında Kat Mülkiyeti Kanununun 42’nci maddesinin 4’üncü ve 5’inci fıkraları değiştirilerek, kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme dönüştürülmesi için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar yeterli görülürken, toplam inşaat alanı iki bin m2 ve üzeri binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi için kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile vereceklere karar üzerine yapılabileceği hükmü getirilmiştir. Bu çerçevede, AB uygulamalarına paralel olarak, ferdi ısıtma sistemleri (kombi ve benzeri) kullanımına önemli bir sınırlama getirilmiştir.